RJRSW

居屋申請2018 支票 抽2018居屋支票過咗數未?

抽2018居屋支票過咗數未?
21/11/2020 · 我尾二日交,昨日收到居屋信,白居二未有 香港討論區 我諗緊會唔會因為我張支票係公司名義開所以唔得