RJRSW

雜寶藏經白話 《雜寶藏經》白話

《雜寶藏經》白話
雜寶藏經 卷第二 六牙白象因緣 第十 昔日舍衛國,有一位大長者,生了一個女兒,自己知道自己的宿命,剛剛出生就能說話,便這樣說道:「不善心所作,不好心所作,無慚(愧)心所作,極大傷害(他人)所作,背棄恩義所作。
大悲心陀羅尼經(白話翻譯) @ 瑞成書局:內在生活的提案者

白話佛教經典(10)雜寶藏經

《白話佛教經典(10)雜寶藏經 》 Translator 北京社科院宗教研究所 Publisher 博遠出版有限公司 ISBN 9789578534797 Classification 宗教 > 佛教 > 佛教經典 Price HK$140.00 Exchange Rate is just for reference
金石堂-圖解大藏經{新版}
雜寶藏經
雜寶藏經/卷一 十奢王緣 王子以肉濟父母緣 鸚鵡子供養盲父母緣 棄老國緣 佛於忉利天上為摩耶說法緣 佛說往昔母迦旦遮羅緣 慈童女緣 蓮華夫人緣 鹿女夫人緣 雜寶藏經/卷二 六牙白象緣 兔自燒身供養大仙緣 善惡獼猴緣
金石堂-圖解大藏經{新版}
T04n0203 雜寶藏經
首頁 » T04n0203 雜寶藏經 公告 :漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文 一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline 手機,平板與專注閱讀的使用者,建議 …
大悲心陀羅尼經(白話翻譯) @ 瑞成書局:內在生活的提案者
雜寶藏經
《雜寶藏經》凡十卷,集錄佛陀和弟子,以及佛陀入滅後之諸事緣,共一二一章,大部分皆係與佛陀有關之故事。本經主旨乃以因緣譬喻闡釋因果關係,令修行者對業果產生信解。
大悲心陀羅尼經(白話翻譯) @ 瑞成書局:內在生活的提案者
晨鐘起 薰法香 智慧長 菩提生: 佛典故事
佛典故事 – 貧女以兩錢布施即獲報緣 《雜寶藏經》卷第四 (四一 ) 20141125 * 下方附上白話解釋。 貧女以兩錢布施即獲報緣 昔晝闇山中,多諸賢聖隱居眾僧。諸方國土,聞彼山名,供養者眾。有一長者,將諸眷屬,往送供養。有一貧窮乞索女人,作是念
大藏經操作手冊
白話雜寶藏經(簡體書)
書名:白話雜寶藏經(簡體書),ISBN:9787570000302,出版社:西藏藏文古籍出版社,作者:光亮,頁數:509,出版日期:2017/10/01 企業採購 會員專區 加入會員 會員登入 紅利兌換
供養僧團

印順法師著《雜阿含經論會編》(上冊)

 · PDF 檔案3 雜阿含經部類之整編 一,雜阿含經的傳譯(pp.1-6) 一,有關《雜阿含經》的考察與治理 (一)傳譯之考察 1,明譯者與卷數 我國譯出的《雜阿含經》,與巴利本的《相應部》(Saṁyutta-nikāya)相當,是劉宋 元嘉年間,求那跋陀羅在楊都祇洹寺所出的,寶雲傳譯,慧觀筆受1,分為 …
佛法與科學。幕後 | Facebook
譬喻佛典之研究──
《雜寶藏經》,《大莊嚴論經》則屬混合著民間故事譬喻經 典。 四部譬喻經典的研究方法,主要採專經各別研究。進行 的方式則依如下幾項:一:首先考證該經的撰者,譯者及撰 譯年代; 其二:分析各經的形式,約可歸納出「譬喻授記」 ,「譬喻
仁王護國經的價格推薦 - 2020年12月| 比價比個夠BigGo
大寶積經
《大寶積經》,梵文Mahā ratnakūṭa sūtra,又稱《寶積經》,為一百二十卷,唐朝菩提流志等譯,收入《大正新脩大藏經》第十一冊。此經主要講述菩薩修行法及授記成佛等,為大乘佛教寶積部經。「寶積」為「積集法寶」意[1]。
譯本 ·
八關齋戒與共惡業